OGÓLNY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (ORŚU)

wersja nr 1 z dnia 15.04.2019 roku

  1. Niniejszy dokument określa stosowane przez Multi Spedytor sp. z o.o., ul. Świętosławy Świętosławy 1, 71-602 Szczecin, NIP: 8513224826, zwaną dalej Multi Spedytor lub Zleceniodawcą, warunki usług transportu drogowego świadczonych przez Zleceniobiorcę.
  2. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich usług transportu drogowego świadczonych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, o ile w drodze pisemnego porozumienia (pod rygorem nieważności) nie postanowiono inaczej.
  3. Stosowany w niniejszym dokumencie zwrot „Zleceniobiorca” oznacza każdy podmiot zobowiązany do wykonania usługi transportu rzeczy na terenie Polski (zwanej dalej „transportem krajowym”) lub którego miejsce przeznaczenia znajduje się w kraju innym niż kraj rozpoczęcia transportu (zwanej dalej „transport międzynarodowy”), łącznie zwanych „usługami transportowymi”.
  4. Zleceniobiorca i Zleceniodawca łącznie będą nazywane Stronami.
  5. Zleceniobiorca przyjmując Zlecenie Transportowe zawiera ze Zleceniodawcą umowę przewozu towarów – umowę świadczenia usług transportowych, zwaną dalej umową, której Zlecenie Transportowe jest integralną częścią.
  6. Realizacja usług transportowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie warunków zawartych w Zleceniu Transportowym, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ORŚU oraz w OPWS.
  7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
   • posiadania odpowiednich środków transportu, przystosowanych do świadczenia usług transportowych zgodnie z warunkami zawartymi w Zleceniu Transportowym, a także dysponować niezbędnymi licencjami i pozwoleniami na wykonywanie określonego rodzaju transportu;
   • posiadania ważnej i terminowo opłaconej polisę OCP lub OCS z sumą gwarancyjną pokrywającą wartość przewożonego ładunku i z zakresem przewidzianym zleceniem z włączeniem klauzuli od kradzieży i rozboju;
   • zapewnienia, iż kierowcy Zleceniobiorcy będą aktywnie brali udział w załadunku i rozładunku towaru, tj. przygotują samochód do załadunku/rozładunku;
   • zapewnienia czystości i porządku naczepy /zestawu/;
   • przewożenia przesyłek z zachowaniem ustalonego w Zleceniu Transportowym terminu doręczenia; ścisłego przestrzegania wyznaczonych czasów załadunku i rozładunku każdego zleconego transportu;
   • sprawdzenia w chwili załadunku czy rodzaj i ilość ładunku jest zgodna z danymi zawartymi w Zleceniu Transportowym oraz niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o jakichkolwiek niezgodnościach lub uszkodzeniach ładunku;
   • uzupełnienia dokumentu CMR (list przewozowy) we wszystkie niezbędne, wymagane prawem informacje (w tym nr faktury, nr WZ, nr towaru, ilość pojemników, ilość towaru);
   • przestrzegania dodatkowych instrukcji przewozowych i spedycyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy, w tym także wykonywania innych czynności szczególnych, wynikających bezpośrednio z otrzymanego Zlecenia Transportowego;
   • niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wszelkich przeszkodach utrudniających lub uniemożliwiających prawidłową lub terminowa realizację otrzymanego Zlecenia Transportowego;
   • uzyskania od odbiorcy ładunku, w miejscu przeznaczenia, potwierdzenie na dokumentach przewozowych zgodności stanu faktycznego ładunku ze stanem wskazanym w tych dokumentach lub stosownych uwag do stanu ładunku.
  8. Zleceniodawca może w każdym czasie dokonywać modyfikacji warunków Zlecenia Transportowego. Zmiany takie mogą być przekazywane Zleceniobiorcy w każdy dostępny sposób.
  9. Zleceniobiorca odpowiada za dopełnienie wszystkich formalności określonych w Zleceniu, a przede wszystkim za prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na skrzyni ładunkowej samochodu, sprawdzenie zgodności towaru oraz za ewentualne szkody powstałe z tytułu niedopełnienia tych obowiązków.
  10. Wykonanie przewozu na podstawie Zlecenia Transportowego obejmuje również wszystkie inne czynności konieczne do jego skutecznej realizacji, tj. dostarczenie ładunku w stanie niepogorszonym w terminie i w miejscu wskazanym w Zleceniu.
  11. W przypadku niedotrzymania terminu wynikającego ze Zlecenia, a w szczególności terminu podstawienia samochodu celem podjęcia towaru, Zleceniodawca po uprzednim poinformowaniu Zleceniobiorcy, ma prawo przekazać Zlecenie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko pierwotnego Zleceniobiorcy.
  12. W przypadku przestoju, niezależnie od przyczyn, Zleceniobiorca zobowiązany jest nadal do realizacji przyjętego zlecenia, w tym do pozostawienia pojazdu do dyspozycji Zleceniodawcy nawet jeśli czynności ładunkowe lub inne formalności nie rozpoczęły się jeszcze.
  13. W miejscu załadunku i rozładunku Zleceniobiorcę obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania obowiązujących regulaminów, w tym zasad BHP. W przypadku stwierdzenia zachowania niezgodnego z przyjętymi normami i zasadami Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych do wysokości frachtu.
  14. W przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku, a także awarii pojazdu lub utraty powierzonych dokumentów Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w ciągu godziny) powiadomienia Zleceniobiorcy o zaistniałym fakcie. Brak takiego powiadomienia może skutkować rozwiązaniem umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążeniem Zleceniobiorcy wszelkimi kosztami wynikającymi z takich zdarzenia lub zaniechania, a także wynikającymi ze skutków opóźnienia w realizacji Zlecenia.
  15. W przypadku przeszkód w wydaniu towaru odbiorcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania jego zwrotu – bez zbędnej zwłoki, na zasadach ustalonych w pkt.16.
  16. Zleceniodawca ma prawo do zmiany warunków zlecenia w ramach obowiązujących przepisów. Rozliczenie ewentualnych należności powstałych z tytułu tej zmiany winno być dokonane na drodze postępowania reklamacyjnego po zakończeniu usługi, a jeżeli do zmiany doszło z przyczyn stojących po stronie Zleceniodawcy, to ich zapłata dokonana zostanie wraz z zapłatą przewoźnego.
  17. Wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem, ubytkiem lub utratą przesyłki spoczywa na Zleceniobiorcy od momentu rozpoczęcia procesu załadunku przesyłki na podstawiony samochód. Zleceniobiorca ponosi to ryzyko do momentu zakończenia rozładunku przesyłki u Odbiorcy.
  18. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest w szczególności za:
   • wszelkie uszkodzenia, utratę lub ubytek przesyłki/towaru (za wyjątkiem siły wyższej) oraz opóźnienie w dostawie, na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (dalej: „Prawo przewozowe”) – dla transportów krajowych, bądź na zasadach i w zakresie zgodnym z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), zwaną dalej „Konwencją CMR” – dla transportów międzynarodowych;
   • szkodę Zleceniodawcy wynikłą z nieudzielenia informacji, opóźnionego jej udzielenia lub błędnej informacji w przypadkach, w których udzielenie takiej informacji było obowiązkiem Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej Umowy;
   • opóźnienia w podstawieniu pojazdów do załadunku;
   • utratę dokumentów wymienionych w liście przewozowym i dołączonych do listu przewozowego albo złożonych u Zleceniobiorcy;
   • szkody Zleceniodawcy związane z ryzykiem i kosztami (spoczywającymi na Zleceniobiorcy) związanymi z niewłaściwym rozmieszczeniem ładunku i przekroczeniem nacisku na oś, nawet o ile łączna waga ładunku nie przekroczy dopuszczalnej ładowności środka transportu i zgodna jest z wagą deklarowaną w liście przewozowym, które to szkody powstały w związku z wykonywaniem Usług przez Zleceniobiorcę,
   • prawidłowe zabezpieczenie towaru po załadunku pasami transportowymi poprzez spięcie/zabezpieczenie każdego rzędu pojemników umieszczonych na naczepie.
  19. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem Zleceniodawcy za wybór podmiotów, przy pomocy których wykonuje usługi transportowe i ma prawo posłużyć się przy wykonywaniu Usług jedynie podmiotami odpowiednio do tego przygotowanymi. Za działania i zaniechania tych podmiotów Zleceniobiorca odpowiada jak za swoje własne działania i zaniechania, także w przypadku poinformowania Zleceniodawcy o wyborze podwykonawcy.
  20. Opóźnienia spowodowane przez podwykonawców i inne podmioty współpracujące ze Zleceniobiorcą nie będą traktowane jako zdarzenie siły wyższej i w żadnym przypadku nie uzasadniają opóźnienia w transporcie.
  21. Zleceniobiorcę obowiązuje całkowity zakaz kontaktu z Kontrahentami Zleceniodawcy , których dotyczy lub dotyczyła wykonywana przez Zleceniobiorcę usługa Transportowa. W przypadku podjęcia przez Zleceniobiorcę kontaktu z kontrahentem Zleceniobiorcy w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia Zlecenia Transportowego kontrahentami pominięciem Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 45000 PLN.
  22. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy nie leżącej po stronie Zleceniobiorcy, całkowite należne odszkodowanie nie może przekraczać kosztów poniesionych w celu podstawienia samochodu pod załadunek i nie może być wyższe niż 10 % frachtu. Wszelkie inne odszkodowania są nienależne Zleceniobiorcy. Rzeczywiście poniesione koszty winny być przez Zleceniobiorcę potwierdzone, np. wydrukiem z tachografu lub innymi dokumentami potwierdzającymi koszty związane z podstawieniem samochodu pod załadunek.
  23. Zwrot kosztów postoju należy się Zleceniobiorcy jedynie za przestój samochodu na załadunku lub rozładunku i tylko w sytuacji gdy nie wynika on z winy samego Zleceniobiorcy, przy czym w każdej sytuacji pierwsze 48 godzin przestoju oraz soboty, niedziele i dni wolne od pracy są wolne od opłat. Opłata postojowa naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę i nie może przekroczyć na terenie Polski 150 PLN, a za granicą 50 EUR. Warunkiem zapłaty jest dostarczenie karty postojowej potwierdzonej przez załadowcę lub rozładowcę.
  24. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości frachtu.
  25. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących bezpośrednio po stronie Zleceniobiorcy. W takim przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości ustalonego wcześniej w umowie frachtu.
  26. Zleceniodawca pozostawia sobie prawo dochodzenia rekompensaty innych kosztów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Zleceniobiorcę poza wszystkimi innymi karami wymienionymi wcześniej w warunkach umowy.
  27.  Zleceniodawca ma możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość wszelkich zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych i innych. Dodatkowo, jeśli przedmiotem zlecenia jest usługa kabotażowa odpowiedzialność Zleceniobiorcy za wszelkie szkody w substancji przesyłki, a w szczególności: uszkodzenia i ubytki, ograniczona jest do 50 SDR za każdy kilogram brutto uszkodzonego lub utraconego towaru i kwota ta zastępuje ustawową granice 8,33 SDR za każdy kilogram brutto.
  28. Płatności w walucie obcej rozliczane będą według tabeli kursów walut NBP ogłoszonej w dniu poprzedzającym dzień załadunku.
  29. Po wykonaniu usługi transportowej Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy potwierdzone przez odbiorcę przesyłki dokumenty przewozowe. Wymagane i kompletne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi transportowej muszą zostać skutecznie dostarczone Zleceniodawcy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wykonania usługi, tj. dostarczenia przesyłki (ładunku). W przypadku niezachowania tego terminu płatność za wykonaną usługę będzie wykonana przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy w wydłużonym o 30 dni terminie. W przypadku doręczenia wymaganych dokumentów w terminie powyżej 30 dni od daty wykonania usługi Zleceniodawca zastrzega sobie prawo obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 50 % ustalonego w umowie frachtu. 

   Jeśli opóźnienie przekroczy 50 dni Zleceniodawca ma prawo zastosować karę umowną w wysokości 100 % należnego Zleceniobiorcy frachtu.

   Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki dokonania wysyłki dokumentów na adres inny niż korespondencyjny oraz skutki za dokonanie wysyłki za pośrednictwem operatora, który przyczyni się do powstania opóźnienia.

   W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy nie leżącej po stronie Zleceniobiorcy, całkowite należne odszkodowanie nie może przekraczać kosztów poniesionych w celu podstawienia samochodu pod załadunek i nie może być wyższe niż 10 % frachtu. Wszelkie inne odszkodowania są nienależne Zleceniobiorcy. Rzeczywiście poniesione koszty winny być przez Zleceniobiorcę potwierdzone, np. wydrukiem z tachografu lub innymi dokumentami potwierdzającymi koszty związane z podstawieniem samochodu pod załadunek.Zleceniobiorcę obowiązuje bezwzględny zakaz przenoszenia (cesji) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

  30.  Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za dokonanie kontroli jakości otrzymywanych do przewozu palet. Zobowiązany jest także do odebrania potwierdzonych kwitów paletowych.
  31. W przypadku reklamacji Zleceniodawca ma prawo do wstrzymania płatności za wykonane przez Zleceniobiorcę usługi do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy, także w wymiarze szacunkowej wartości ewentualnej szkody. Zleceniobiorca wyraża tym samym zgodę na wstrzymanie płatności za wykonaną usługę nawet w przypadku, gdy reklamacja dotyczyć będzie innej wykonywanej przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi.
  32. Zarówno wysokość frachtu, jak i pozostałe warunki umowy stanowią tajemnicę handlową i przeznaczone są jedynie do wiadomości stron niniejszej umowy. W przypadku ujawnienia tych informacji osobom trzecim, Zleceniodawca ma prawo do naliczenia kary umownej wobec Zleceniobiorcy w wysokości 25.000 PLN.
  33. Usługa transportowa może zostać wykonana przez Zleceniobiorcę tylko na warunkach określonych indywidualnym Zleceniem Transportowym z uwzględnieniem ORŚU, a wszelkie zastrzeżenia zmian będą bezskuteczne, w szczególności wszelkie jednostronne zmiany warunków zlecenia czy też ORŚU, tj. dopiski, skreślenia. Wszelkie dopiski i skreślenia wykonane przez Zleceniobiorcę na drukach zleceń czy też ORŚU nie wpływają na treść tych dokumentów, a warunki inne niż w/w nie będą dla stron wiążące, włączając w to klauzulę wyłączającą w/w warunki.
  34. Zleceniodawca jest płatnikiem VAT o numerze NIP: 8513224826. Zleceniobiorca upoważniony jest do wystawienia faktury bez podpisu Zleceniobiorcy.
  35. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z zawartej umowy/zlecenia jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.